De A11 in z'n omgeving

De A11 doorkruist het Vlaamse polderlandschap. Dat gebeurt niet zomaar. De nieuwe snelweg wordt zo goed mogelijk geïntegreerd in z’n omgeving, met respect voor de buurtbewoners, de landbouw en de natuur. 

Extra fietsvoorzieningen

fiets02Na de werken beschikken fietsers over 15 km nieuw fietspad. Deze extra voorzieningen maken het makkelijk om van het ene polderdorp naar het andere te rijden, zonder dat de nieuwe snelweg een barrière vormt. Bovendien is het aangenaam rijden in de omgeving van de A11: fietsers rijden door natuurlijk verlichte fietstunnels, langs het water of naast groene dijken.

 

Paneel 9  Stpt 14. 02-4-A11-A11-TVI-RK-0-002 fietsen op dijk parallel aan Tweelingenkanaal

Fietsen langs het water van het Leopoldkanaal

Beperken geluidshinder

Icoon geluid

We beperken de geluidshinder van deze nieuwe snelweg zoveel mogelijk.  Het wegdek krijgt geluidsarm asfalt, de bruggen geluidsarme voegen. In Westkapelle loopt de A11 door twee tunnels. In Dudzele en Zuienkerke (ter hoogte van de Vagevuurwijk) komen er geluidsschermen.

Paneel 12 vanop Dudzelestraat N376 hr
 

 

 

 

 

 

 
Zicht van op de Dudzelestraat. Links verdwijnt de A11 in een tunnel.

Buffergroen

boom

Woont u in de onmiddellijke omgeving van de A11, dan kan u vrijwillig bomen of struiken laten aanplanten. Dit ‘buffergroen’ verhindert het zicht op de nieuwe snelweg. De aanplantingen zijn volledig gesubsidieerd en verlopen in verschillende fasen.
Wilt u graag buffergroen laten aanplanten rond uw huis of bedrijf, neem dan contact op met Alex Van Caubergh (tel. 0494 56 48 20) of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tussen het dorp Dudzele en de rand van de Zeehaven van Brugge komt er een groene recreatiezone voor de Dudzelenaars. Dit buffergebied kreeg de naam ‘Cathemgoed’.

ontwerpnota pg157

De knotwilg schermt het zicht op de snelweg af.

Respect voor het landschap

twee-bomenDe A11 doorkruist het polderlandschap. Dat gebeurt niet zomaar. We respecteren zoveel mogelijk de openheid van de omgeving. Daar waar de A11 op een viaduct ligt, ziet u grote overspanningen en een slank brugdek. Het viaduct bestaat uit twee delen, zo valt er genoeg licht op het grasland naast en onder het viaduct. Ook de verschillende aansluitingscomplexen krijgen een open structuur, wat de zichtbaarheid bevordert.

 

Paneel 4  Stpt 9. 02-2-A11-A11-TVI-RK-0-003 vanaf Stationsweg kijkend naar A11 in landschap

Het ontwerp van de A11 respecteert het polderlandschap

Beperken lichthinder

Icoon licht

Op de A11 plaatsen we enkel verlichting ter hoogte van de tunnels, de knooppunten en de op- en afritten. Dit beperkt de lichthinder in de regio.

Fauna en flora

struik

Faunapassages

De Zwinnevaart, Hoekevaart, Noord- en Zuidwatergang en Lisseweegse Vaart zijn van groot belang voor de fauna en flora in West-Vlaanderen. Daar waar de A11 waterlopen kruist, komen er faunapassages. Zo kan het water zijn weg zoeken en kunnen dieren hun pad verderzetten.

 

Thema faunapassage 2  Stpt 19. 02-6-A11-A11-TVI-RK-0-007 ecopassage Zwinnevaart

Faunapassage Zwinnevaart

Natuurcompensaties A11

Door de aanleg van de A11 gaat kwetsbare en Europees beschermde natuur verloren. Om het verlies aan natuurwaarden te compenseren, moet de overheid op andere plaatsen nieuwe natuur creëren. Dat gebeurt o.a. in Damme, in de zone tussen de Romboutswerve en de Damse Vaart en in Kwetshage.

Natuurcompensaties in Damme

In een zone van ongeveer 20 hectare werkt de Vlaamse Landmaatschappij aan optimale omstandigheden voor weidevogels, met vooral natte percelen in de winter en het voorjaar. Hiervoor worden grondwerken gecombineerd met een waterpeilaanpassing. Deze peilaanpassing zal geen invloed hebben op de omringende percelen in privé-eigendommen. Na de werken zal deze zone een prima leefgebied zijn voor weidevogels zoals de grutto, de tureluur, de slobeend en de zomertaling. Ook de bruine kiekendief ziet zijn jachtgebied mooi uitgebreid. In de winter zullen arctische ganzen zoals de kolgans en de kleine rietgans rust vinden in dit gebied.

De Vlaamse Landmaatschappij richt ook de resten van de 17de-eeuwse stadswallen langs de Zuidervaart in. De vroegere stadswallen worden plaatselijk opgehoogd, zodat er zich rietland en poldergrasland ontwikkelt bij wijze van natuurcompensatie. Via het project Groene Fietsgordel Brugge komt er een wandelpad langs de Zuidervaart tussen de Kerkstraat en de Rabattestraat, met aan de Rabattestraat een rustzone met picknickbank en fietsenstalling. Zo kun je in de toekomst genieten van een nieuw stukje natuur in de sfeer van het rijke cultuurhistorisch verleden van Damme.


damme

Natuurcompensaties in Kwetshage

In Kwetshage zijn de werken al achter de rug: daar is een zone van ongeveer 4 hectare ingericht voor de ontwikkeling van rietmoeras.

ITEM 4 KWETSHAGE

Omgeven door landbouwgrond

akkerDe nieuwe A11 loopt door het poldergebied van Westkapelle. Er moesten dus  verschillende landbouwgronden onteigend worden. Om de gevolgen voor de landbouwers zoveel mogelijk te beperken, namen we - in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) -  verschillende maatregelen: 

 

 

 • De VLM koopt op vrijwillige basis landbouwgrond aan om mogelijk grondverlies te compenseren. Zo bouwt de VLM een grondenbank op. Ze geeft landbouwers de kans te kiezen tussen grondruil en een financiële vergoeding door onteigening.

 •  

 • Via het gebruiksruilproject zoekt de VLM een oplossing voor elke getroffen landbouwer. Door gronden te ruilen komen de verschillende percelen van elke landbouwer zoveel mogelijk gegroepeerd aan één kant van de A11 te liggen.

ruilverkaveling

Door gronden te ruilen, komen de percelen gegroepeerd te liggen

Blik op het verleden

Sinds november 2008 voert Raakvlak, de intergemeentelijke dienst voor archeologie in Brugge en ommeland, archeologisch onderzoek uit op het geplande tracé van de A11. Eerst ging het om vooronderzoek dat alle archeologische sites binnen het projectgebied in kaart moest brengen.

Het archeologisch vooronderzoek verliep in vijf fasen:

 • bureauonderzoek
 • veldverkenning
 • landschappelijke boringen
 • archeologische boringen
 • proefsleuvenonderzoek
 • vervolgonderzoek


archeologen-schavenArcheologen schaven het vlak op om de sporen zichtbaar te maken

Daarna volgden de opgravingen van deze sites. Dat leverde enkele interessante vondsten op.

A.     Zonnebloemweg

In 2013 ontdekte een ploeg van Raakvlak een oude zandrug in de Zonnebloemweg (N348) in Dudzele. Op de hoogste plekken van die zandrug zijn sporen uit de prehistorie (werktuigen uit de Steentijd) en de Gallo-Romeinse tijd (resten van zoutwinning en een Gallo-Romeins gebouw en waterput) aangetroffen. De lagere zones waren bedekt met een dikke laag veen en klei, afkomstig van overstromingen.

zonnebloem-1Archeologen zeven het zand, op zoek naar prehistorische vondsten

zonnebloem-2Een Romeins gebouw, de stokken duiden de plaatsen aan waar vroeger palen stonden

B.     Fonteinestraat

In de Fonteinestraat werden sporen teruggevonden uit de late middeleeuwen (paalkuilen). Het merendeel van de sporen kan in verband gebracht worden met een of meerdere gebouwen uit de Nieuwe Tijden. Het gaat om kuilen die dateren uit de 16de tot en met 18de eeuw, waar heel wat scherven, metaal en fragmenten van bakstenen werden teruggevonden.

fonteinestraat-1Archeologen aan het werk in de Fonteinestraat

C.     Stationsweg

De opgraving in de Stationsweg leverde verschillende vondsten op die dateren uit de late middeleeuwen. Archeologen vonden resten van steelpannen en kookpotten in gebakken aardewerk. De gezochte nederzetting is echter niet aangetroffen. Die bevindt zich naar alle waarschijnlijkheid ten oosten van dit perceel.

stationsweg-1Couperen is het midden doorsnijden van een spoor en een deel ervan weggraven

D.     Heistlaan

Tijdens de laatste proefsleuven van het A11-vooronderzoek werd een Gallo-Romeinse site gevonden nabij de Heistlaan. Het gaat om een verhoogd woonplatform van ca 30 op 15 meter, opgebouwd uit kleiplaggen. Het aangetroffen aardewerk wijst op een zekere rijkdom van de toenmalige bewoners.

heistlaan-1Romeinse scherven teruggevonden in de Heistlaan

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen