Natuurcompensaties in Damme en Kwetshage

Door de aanleg van de A11 gaat kwetsbare en Europees beschermde natuur verloren. Om het verlies aan natuurwaarden te compenseren, moet de overheid op andere plaatsen nieuwe natuur creëren. Dat gebeurt o.a. in Damme, in de zone tussen de Romboutswerve en de Damse Vaart en in Kwetshage.

Natuurcompensaties Damme

In een zone van ongeveer 20 hectare werkt de Vlaamse Landmaatschappij aan optimale omstandigheden voor weidevogels, met vooral natte percelen in de winter en het voorjaar. Hiervoor worden grondwerken gecombineerd met een waterpeilaanpassing. Deze peilaanpassing zal geen invloed hebben op de omringende percelen in privé-eigendommen. Na de werken zal deze zone een prima leefgebied zijn voor weidevogels zoals de grutto, de tureluur, de slobeend en de zomertaling. Ook de bruine kiekendief ziet zijn jachtgebied mooi uitgebreid. In de winter zullen arctische ganzen zoals de kolgans en de kleine rietgans rust vinden in dit gebied.

De Vlaamse Landmaatschappij richt ook de resten van de 17de-eeuwse stadswallen langs de Zuidervaart in. De vroegere stadswallen worden plaatselijk opgehoogd, zodat er zich rietland en poldergrasland ontwikkelt bij wijze van natuurcompensatie. Via het project Groene Fietsgordel Brugge komt er een wandelpad langs de Zuidervaart tussen de Kerkstraat en de Rabattestraat, met aan de Rabattestraat een rustzone met picknickbank en fietsenstalling. Zo kun je in de toekomst genieten van een nieuw stukje natuur in de sfeer van het rijke cultuurhistorisch verleden van Damme.

damme

Natuurcompensaties Kwetshage

In Kwetshage zijn de werken al achter de rug: daar is een zone van ongeveer 4 hectare ingericht voor de ontwikkeling van rietmoeras.

ITEM 4 KWETSHAGE

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen