7 juli: start natuurontwikkelingswerken in Damme

Fauna en flora

struik Faunapassages

De Zwinnevaart, Hoekevaart, Noord- en Zuidwatergang en Lisseweegse Vaart zijn van groot belang voor de fauna en flora in West-Vlaanderen. Daar waar de A11 waterlopen kruist, komen er faunapassages. Zo kan het water zijn weg zoeken en kunnen dieren hun pad verderzetten.

Thema faunapassage 2    Stpt 19. 02-6-A11-A11-TVI-RK-0-007 ecopassage Zwinnevaart

Faunapassage Zwinnevaart

Natuurcompensaties 

Een deel van de A11 komt in vogelrichtlijngebied te liggen. Hier compenseert de Vlaamse overheid het verlies aan natuur door elders nieuw natuurgebied aan te leggen. In het totaal gaat het om 32 ha, waarvan 24 ha in Damme komt te liggen en 8 ha in Kwetshage (Jabbeke).

Een deel is al gebeurd: na de afbraak van de ‘spookbruggen’ in Kwetshage hebben we een zone van ongeveer 4 ha ingericht voor de ontwikkeling van rietmoeras.

• Van de resterende oppervlakte komt 24 ha op grondgebied Damme te liggen. Hiervoor heeft de Vlaamse Landmaatschappij de voorbije jaren gronden aangekocht met financiering van het Agentschap Wegen en Verkeer.

• Het landinrichtingsproject Groene Fietsgordel Brugge bevat een aantal maatregelen voor natuurontwikkeling op percelen van Natuurpunt in Damme, ten westen van de stadswallen. Door een combinatie van grondwerken en lokale optimalisatie van waterpeilen worden de percelen aantrekkelijker gemaakt voor broedende weidevogels.

kwetshage1 Nieuw natuurgebied in Kwetshage

situering-stadswallen-dammeSituering inrichting Stadswallen Damme

Bundeling van twee projecten

Omdat de beide projecten grotendeels in hetzelfde gebied liggen en de doelstellingen zeer gelijklopend zijn, werd beslist om ze samen te voegen. Zo kunnen de percelen worden gebundeld tot één zone van ongeveer 20 ha. Dat heeft als voordeel dat de optimalisatie van het waterpeil op een grotere aaneengesloten oppervlakte kan worden gerealiseerd en dat de beschikbare financiële middelen zeer efficiënt worden aangewend.

De zone van 20 ha kan tijdens het broedseizoen voldoende nat worden gehouden voor de weidevogels. Daarvoor maakt de VLM gebruik van het hogere waterpeil (tijdens het voorjaar/de zomer) van de bevloeiingsgracht die water vanuit de Damse Vaart in de polder brengt. Tegelijk kunnen de percelen voldoende worden beheerd door middel van maaien of beweiden met vee gedurende de zomermaanden.

Verdere planning natuurcompensaties A11

Na uitvoering van deze werken moet er voor de natuurcompensaties A11 nog 7 ha ingericht worden. Hiervan zullen ongeveer 3 ha worden ingericht op een perceel langs de zuidelijke stadswallen in Damme. De inrichting hiervan is voorzien in 2015. De resterende 4 ha zal komen te liggen in Kwetshage (Jabbeke). De inrichting hiervan zal samen gebeuren met de inrichtingswerken voor de natuurcompensaties voor de achterhaven van Zeebrugge.

Voor vlot en veilig verkeer in West-Vlaanderen